Regulamin kursów

Regulamin uczestnictwa w kursach językowych CJIKT Lisan

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w kursach językowych CJİKT Lisan (dalej: “Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Centrum Języka i Kultury Tureckiej Lisan Magdalena Yıldırım, adres: ul. Pogodna 8, 05-123 Chotomów, NIP: 536 175 31 89, REGON: 142756771 (zwanej dalej „Szkołą”) na rzecz Kursantów i zawarcia między Szkołą i Kursantami.

Regulamin stanowi ogólne warunki Umowy.

Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania wszystkich kursów językowych oraz sposobów płatności.

Komunikacja pomiędzy Szkołą a Kursantem, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, odbywa się za pośrednictwem panelu kursanta lub drogą elektroniczną – na adres Szkoły: biuro@lisan.wirtualnaasystentka.com oraz adres poczty elektronicznej Kursanta, podany przy zawieraniu umowy.

 • Zajęcia grupowe

  1. Szkoła świadczy usługi na rzecz Kursanta w zakresie grupowej nauki języka tureckiego, zgodnie z programem dostosowanym do poziomu wiedzy grupy językowej, do której zakwalifikował się Kursant (dalej: Kurs).

  2. W ramach Kursu Szkoła zapewnia Kursantowi kurs językowy, gdzie jedna godzina lekcyjna wynosi 45 min. Ilość godzin lekcyjnych w danym Kursie podana jest w formularzu zapisu w opisie grupy zajęciowej, do której Kursant dokonuje zapisu.

  3. Szkoła zobowiązuje się zorganizować zajęcia lekcyjne w grupie liczącej minimum 3, maksymalnie 7 osób. Jeżeli liczba słuchaczy w grupie spadnie poniżej podanego minimum, Szkoła ma prawo rozwiązać grupę, proponując Kursantowi uczestnictwo w innej grupie na tym samym poziomie, a gdyby było to niemożliwe –Szkoła zwróci Kursantowi niewykorzystaną część wniesionej przez niego opłaty, proporcjonalnie do ilości niezrealizowanych godzin lekcyjnych.

  4. Szkoła zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania, polegających na:

   1. prowadzeniu zajęć przez osoby o właściwych kwalifikacjach metodycznych i językowych,

   2. systematycznej ocenie postępów w nauce Kursanta i wydania Certyfikatu ukończenia kursu.

  5. Kursant otrzymuje bezpłatne podręczniki w formie drukowanych kopii (na kursach stacjonarnych) lub w formie elektronicznej (na kursach online) oraz materiały dodatkowe.

  6. Zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym w szkole CJIKT Lisan, na ul. Marszałkowskiej 99a w Warszawie lub w trybie zdalnym (tzw. online) w wirtualnej klasie – informacja o trybie nauki podana jest w opisie grupy zajęciowej, do której Kursant dokonuje zapisu. 

  7. W razie nieobecności Kursanta na zajęciach, Szkoła nie zwraca żadnych opłat za niewykorzystane przez niego godziny lekcyjne. W przypadku kursów online wszystkie zajęcia są dodatkowo nagrywane, a nagrania udostępniane Kursantom na czas trwania kursu. 

  8. Szkoła ma prawo do odwołania zajęć grupowych trwającego już Kursu, jeżeli konieczność ta wynika z przyczyn od Szkoły niezależnych. Szkoła zobowiązuje się informować Słuchacza z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie lub odwołaniu terminu zajęć. W wyjątkowych przypadkach Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. Szkoła zobowiązuje się realizować nieprzeprowadzone zajęcia w terminie uzgodnionym z grupą do której został zakwalifikowany Kursant lub – gdy jest to niemożliwe – do zwrócenia Kursantowi opłaty za nieprzeprowadzone zajęcia.

 

 • Zajęcia indywidualne

  1. Szkoła świadczy usługi na rzecz Kursanta w zakresie indywidualnej nauki języka tureckiego, zgodnie z programem dostosowanym do poziomu wiedzy Kursanta/Kursantów.

  2. Szkoła zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania, polegających na:

   1. prowadzeniu zajęć przez osoby o właściwych kwalifikacjach metodycznych i językowych,

   2. systematycznej ocenie postępów w nauce Kursanta i wydania na wniosek Kursanta Certyfikatu poświadczającego poziom zaawansowania Kursanta.

   3. Kursant otrzymuje bezpłatne podręczniki w formie drukowanych kopii (na zajęciach stacjonarnych) lub w formie elektronicznej (na zajęciach online) oraz materiały dodatkowe.

   4. Zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym w szkole CJIKT Lisan, na ul. Marszałkowskiej 99a w Warszawie lub w trybie zdalnym (tzw. online) w wirtualnej klasie, zgodnie z preferencjami Kursanta/Kursantów.

   5. W przypadku konieczności odwołania przez Kursanta zajęć, Kursant zobowiązany jest powiadomić szkołę za pośrednictwem panelu kursanta najpóźniej w przeddzień planowanych zajęć, do godziny 18:00.

   6. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w pkt 5, Szkoła nie pobiera opłaty za zajęcia, które zostały odwołane.

   7. Kursant ma prawo zmienić termin zajęć, jednak nie później, niż do godziny 18.00 dnia poprzedzającego planowane zajęcia. Zmiana terminu zajęć możliwa jest poprzez kontakt z biuro@lisan.wirtualnaasystentka.com lub bezpośrednio z lektorem prowadzącym.

   8. W przypadku naruszenia warunków wskazanych w pkt 5, za zajęcia, które się nie odbyły przysługuje Kursant zobowiązany jest uiścić pełną opłatę.

   9. Szkoła ma prawo do odwołania zajęć lub wprowadzenia zmian w terminarzu zajęć, jeżeli konieczność ta wynika z przyczyn od Szkoły niezależnych. Szkoła zobowiązuje się informować Kursanta z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie lub odwołaniu terminu zajęć. W wyjątkowych przypadkach Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. Za zajęcia nieodbyte z winy Szkoły opłata nie jest pobierana.

 

 • Płatności

  1. W przypadku kursu grupowego, Kursant uiszcza opłatę wstępną w wysokości pierwszej raty, za pośrednictwem linka do płatności, dostępnego w formularzu zapisu lub panelu klienta, co stanowi rezerwację miejsca na kursie. W/w opłata jest wliczona w cenę kursu. Pozostałą kwotę opłaty za kurs Kursant uiszcza w ciągu dwóch tygodni od zapisu, ale nie później niż do dnia rozpoczęcia kursu lub zgodnie z harmonogramem rat ustalonych ze szkołą mailowo pod adresem biuro@lisan.wirtualnaasystentka.com.

  2. Płatność za zajęcia indywidualne dokonywana jest z góry w pakietach (min. 5 zajęć). Płatność za pierwsze zajęcia lub pierwsze zajęcia z nowego pakietu powinna być dokonana (chwila otrzymania płatności przez Szkołę) najpóźniej na 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia zajęć. Do czasu potwierdzenia płatności przez system Szkoły zajęcia zostaną zawieszone. Zajęcia opłacone później niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć nie odbędą się w dacie, której dotyczy opóźnienie w płatności. Oznacza to, że pierwsze zajęcia z pakietu odbędą się w kolejnym terminie ustalonym w harmonogramie zajęć, następującym po terminie zajęć, którego dotyczy opóźnienie w płatności.

  3. Płatności realizowane są e-przelewami za pośrednictwem Tpay.

 

 • Rezygnacja

  1. Kursant będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie do 14 dni, ale nie później niż na dzień przed rozpoczęciem Kursu – bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

  2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Szkole oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno być przesłane do Szkoły najpóźniej z upływem 14 dnia od daty zawarcia Umowy, pocztą elektroniczną na adres: biuro@lisan.wirtualnaasystentka.com.

  3. Szkoła zwróci Konsumentowi cenę uiszczoną za kurs niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Szkoła dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument i na rachunek bankowy, z którego płatność została uiszczona.

  4. W przypadku zajęć grupowych, Kursant nie ma możliwości rezygnacji z Kursu po 14 dniach od zapisu (jednak nie później, niż po rozpoczęciu kursu) i zobowiązany jest do zapłacenia pełnej ceny Kursu. W poważnych przypadkach losowych Szkoła, na wniosek Kursanta, może wyrazić zgodę na kontynuację Kursu w terminie późniejszym, w innej, wybranej przez Kursanta grupie, w ramach ceny Kursu, którą Kursant zapłacił za Kurs, z którego zrezygnował. Szkoła może takiej zgody odmówić, jeżeli nie ma wolnych miejsc w grupie wybranej przez Kursanta.

  5. Kursant zajęć indywidualnych 1:1 lub 1:2 ma prawo do rezygnacji z zajęć w czasie trwania Umowy. W przypadku rezygnacji z zajęć Kursanta obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie Szkole oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno być przesłane do Szkoły pocztą elektroniczną na adres biuro@lisan.wirtualnaasystentka.com. W takiej sytuacji Szkoła zwróci Kursantowi niewykorzystane środki z opłaconego pakietu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia.

 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Szkołę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • posiadanie dostępu do sieci Internet;

 • posiadanie przeglądarki internetowej;

 • posiadanie aktywnego konta e-mail.

 1. Szkoła nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

 • Reklamacje

 1. Kursant ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lisan.wirtualnaasystentka.com. 

 3. Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Kursanta o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

 • Ochrona danych osobowych

  1. Kursant (lub przedstawiciel ustawowy Kursanta) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kursanta, zawartych w umowie o uczestnictwo w kursie językowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji, kursu, dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń Szkoły i przekazywania danych w tym zakresie innym podmiotom, zgodnie z art. 13 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Szkoła informuje, że:

   1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Magdalena Yıldırım, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Języka i Kultury Tureckiej Lisan Magdalena Yıldırım” z siedzibą w Chotomowie (05-123), przy ul Pogodnej 8.

   2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania niniejszej Umowy, w zakresie niezbędnym do wykonania tej Umowy, zakładania i zarządzania tzw. kontem studenta, umożliwiania korzystania z usług platformy e-learningowej, ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych.

   3. Pana/i dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, księgowe, płatnicze, prawnicze, na podstawie odrębnie zawartych umów, w których wymienione podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO.

   4. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

   5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.

   6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

   7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

   8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

   9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy.

 

 • Umowa cywilnoprawna

Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Centrum Języka i Kultury Tureckiej Lisan Magdalena Yıldırım a Kursantem, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Scroll to Top