Regulamin sklepu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Centrum Języka i Kultury Tureckiej Lisan działający pod adresem www.lisan.eu (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Centrum Języka i Kultury Tureckiej Lisan Magdalena Yıldırım z siedzibą w Chotomowıe (dalej Lisan) (adres siedziby: ul. Pogodna 8 w Chotomowie 05-123 NIP: 5361753189;, zwany dalej Sprzedawcą.

Sklep prowadzi działalność w zakresie sprzedaży przez Internet e-booków, czyli elektronicznych egzemplarzy książek na nośniku w postaci pliku komputerowego udostępnianego Kupującemu przez Sprzedawcę, zwanych dalej: „e-bookami”. Przez ebooki rozumie się wydania elektroniczne, e-wydania, książki cyfrowe, które mogą zawierać inne elementy dodatkowe poza tekstem, w postaci np. plików MP3 (np. nagrania dialogów), MP4 (np. lekcje video).

Sklep nie sprzedaje książek w wersji papierowej.

Sklep prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep może prowadzić sprzedaż także na terenie innych państw.

Sprzedający wykonuje swą pracę w sposób zdalny, wszelki kontakt dotyczący zakupu e-booka lub płatności możliwy jest pod adresem lisan@lisan.wirtualnaasystentka.com.

W wyjątkowej sytuacji sprzedający może udostępnić Kupującemu inny sposób kontaktu.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :

  • posiadanie dostępu do Internetu;
  • posiadanie adresu e-mail;
  • zainstalowanie programu pozwalającego odczytywanie plików PDF, np. Adobe Reader
  • akceptacja plików cookies.

1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania.

1.8. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

2.2. Klient, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Dodaj do koszyka”, wskazanie w Koszyku sposobu płatności, podanie danych osobowych koniecznych do wystawienia faktury faktury proformy, oraz potwierdzenie zamówienia. Po opłaceniu zamówienia w systemie dotpay.com nastąpi powrót na stronę sklepu. Po odebraniu emaila z potwierdzeniem opłacenia transakcji w systemie dotpay.com należy odświeżyć stronę sklepu, a zakupione produkty staną się dostępne do pobrania.

2.3. W systemie, Klient ma możliwość:

  • dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
  • wskazania adresu e-mail na jaki e-book ma być wysłany

2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.5. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu e-mail, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

III CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie podawane są w polskiej walucie.

3.2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. 

IV DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

4.1.Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:

  • on-line za pomocą systemu płatności Tpay.com

V REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

5.1 Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia zamówienia przez Kupującego.

5.2 Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.

5.3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.4 W razie wykonania prawa odstąpienia umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

5.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzyma-na oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5.6 Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1 Celem Sprzedawcy jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z usług oferowanych w Sklepie Użytkownik będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

6.2 Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest Centrum Języka i Kultury Tureckiej Lisan Magdalena Yıldırım z siedzibą w Chotomowie (adres siedziby: ul. Pogodna 8 w Chotomowie 05-123 NIP: 5361753189

6.3 Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika Sklepu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

6.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Lisan danych jest niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności sklepu, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na warunkach opisanych poniżej, Lisan może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w związku czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

6.5 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, bądź cofnął taką zgodę, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi.

6.6 Lisan zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6.7 Lisan w przypadku podjęcia działań wskazanych w ust. 6.5. i 6.6 niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Użytkownika, w szczególności za brak możliwości zapewnienia Użytkownikowi usługi.

6.8 Lisan będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Lisan.

VII PLIKI „COOKIES”

7.1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartphonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

7.3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.
7.4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:

1.Cookies tymczasowe (sessioncookies) –używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.

2.Cookies stałe (persistentcookies) –nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

7.5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników.

7.6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

1.Funkcjonalne –umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,

2.Służące bezpieczeństwu -umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Sklepu,

3.Uwierzytelniające –umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,

4.Reklamowe –umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,

5.Konfiguracyjne –umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.

7.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

7.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

IIX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego

Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

8.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

8.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.

8.4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

8.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

8.6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

8.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

8.8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

8.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

8.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2021.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)
Centrum Języka i Kultury Tureckiej Lisan Magdalena Yildirim
ul. Pogodna 8 05-123 Chotomów

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:
1. Data zawarcia umowy …………………………………………………………………………………………
2. Przedmiot umowy ………………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta
Data: ………………………….


WZÓR REKLAMACJI
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)
………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)
Centrum Języka i Kultury Tureckiej Lisan Magdalena Yildirim
ul. Pogodna 8 05-123 Chotomów

REKLAMACJA
Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było …………………………………………………….…………………………………
Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)
Wobec powyższego *:
1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ………………………………………………………….;
2. wnoszę o usunięcia wady;
3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.
……………………………
Podpis konsumenta
Data: ………………………….
* niepotrzebne skreślić.

Scroll to Top